§ 1. DEFINICJE

1. Terminy użyte w regulaminie:

“Telefirma” – przedsiębiorstwo Telefirma Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podzamcze 3/1, 20-126 Lublin – wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544462, NIP: 9462651587, REGON: 360825285.

“Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

“Usługa” – udostępnianie miejsca na serwerze przez Telefirmę o określonych parametrach, pojemności i wyznaczonym miesięcznym limicie transferu danych.

“Podmiot utrzymujący hosting” – bezpośredni właściciel serwera – “Linux.pl” – firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul. Wodnej 19A, 76-251 Kobylnica – wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1978. NIP: 839-124- 44-13 REGON: 771558618..

“Limit transferu” – wyznaczony przez Telefirmę i określony w każdym pakiecie hostingowym limit przepływu danych z i do serwera wirtualnego Klienta. W skład limitu transferu wchodzą dane generowane przez protokół HTTP/HTTPS, FTP, SMTP i POP3.

“Abonament” – uiszczenie z góry przez Klienta opłaty za Usługę świadczoną w określonym okresie czasowym.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług hostingowych oferowanych przez Telefirmę, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

3. Dokonanie pierwszej płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią regulaminu oraz tym samym go zaakceptował.

4. Łamanie zasad niniejszego regulaminu przez klientów Telefirmy powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa cywilnego.

§2. PŁATNOŚCI

1. Osoba zamawiająca Usługę, powinna uiścić opłatę za nią w terminie 14 dni. Po tym okresie konto zostanie zawieszone na kolejne 7 dni. W przypadku nie odnotowania płatności na koncie Telefirmy, konto hostingowe Klienta zostanie bezpowrotnie usunięte.

2. Klient zostaje powiadomiony o wygasaniu swojego konta z wyprzedzeniem 21 dni. W przypadku braku odnotowania wpłaty, Usługa po tym okresie będzie przez kolejne 14 dni zablokowana, a następnie bezpowrotnie usunięta.

3. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym. Istnieje możliwość odblokowania hostingu po przesłaniu potwierdzenia wpłaty.

4. Telefirma nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym, zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, itp.

5. Ceny Usług oraz usług dodatkowych dostępne są na stronie internetowej https://telefirma.pl. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie Klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe Telefirmy.

6. Telefirma zobowiązuje się do nie podwyższania ceny z dnia zamówienia Usługi. Zmiany cen usług dotyczą tylko nowo zakładanych kont, stare natomiast będą przedłużane po cenie z dnia zamówienia Usługi.

7. Zmiana na życzenie klienta typu Usługi w trakcie okresu abonamentowego:

a) na tańszą – jest możliwe dopiero po upłynięciu opłaconego okresu abonamentowego

b) na droższą – jest możliwa natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty za różnicę między typem Usługi, nie wydłuża to okresu opłacanego abonamentu.

§3. OBOWIĄZKI, PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Podmiot utrzymujący hosting zobowiązuje się zapewnić Klientowi stały i nieprzerywalny dostęp do wykupionych usług. Dostępność w ramach usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego jest zagwarantowana na poziomie 99,9%.

2. Telefirma zobowiązuje się do aktywacji Usługi, w ciągu 48 godzin od odnotowania wpłaty.

3. Każdy brak możliwości dostępu do wykupionej Usługi, zawiniony przez Telefirmę, trwający ponad 24 godziny, spółka zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na Usługę o okres tygodnia za każde rozpoczęte 24 godziny.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Podanie błędnych danych lub niepełnych, skutkować może zawieszeniem konta lub jego usunięciem, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

5. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta osobom trzecim oraz dalszej odsprzedaży usługi (z wyłączeniem serwerów do tego dedykowanych).

6. Telefirma nie ponosi odpowiedzialność za materiały przechowywane przez swoich Klientów oraz świadczone przez nich usługi. Telefirma zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenia dotyczące łamania prawa przez Klientów oraz wyciągania w stosunku do nich konsekwencji.

7. Zabrania się utrzymania na serwerze materiałów niezgodnych z polskim prawem, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAM-u, działania na szkodę pozostałych Klientów Telefirmy (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy obliczeniowej procesora).

8. Telefirma nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze zdarzeń losowych, działania osób trzecich, nieotrzymania poczty elektronicznej oraz innych wynikłych nie z winy Telefirmy.

9. Telefirma ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe z winy Spółki do kwoty wniesionego abonamentu przez Klienta.

10. Klient powinien posiadać aktualną kopie materiałów zamieszczonych na serwerze. Podmiot utrzymujący hosting wykonuje kopie bezpieczeństwa 3 razy w tygodniu, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.

11. Telefirma zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Klientem, bez podania przyczyny, stosując 30 dniowe wypowiedzenie. Klientowi przysługuje w takim przypadku zwrot pieniędzy za niewykorzystany abonament, proporcjonalny do liczby dni pozostałych do końca umowy.

12. Telefirma ma prawo do usunięcia konta Klienta lub jego zablokowania, bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, w przypadku złamania regulaminu.

13. W przypadku przekroczenia Limitu Transferu, konto Klienta jest blokowane do kolejnego okresu rozliczeniowego. Klient ma prawo powiększyć limit transferu, w cenie zawartej w cenniku, znajdującym się na stronie telefirma.pl.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Telefirma zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Regulamin w aktualnej wersji zawsze dostępny jest w postaci łącza do podstrony pod adresem https://telefirma.pl/dokumenty, o każdorazowej zmianie Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

2. Zarówno Telefirma jak i Klient w trakcje realizacji Usługi, zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Telefirmy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

5. Użytkownik odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub nieinformowania Telefirmy o ich zmianie.

6. Regulamin usług hostingowych wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r.

7. Nadrzędnym regulaminem, szczegółowo określającym zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Telefirmę oraz zasady świadczenia tych Usług przez Spółkę znajduje się w Regulaminie ogólnym świadczenia usług